U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Mooi & Zo

De Beautysalon van Etos Zaltbommel

 

Boschstraat 29 5301 AB Zaltbommel

Tel: 0418-540919

e-mail: info@mooienzozaltbommel.nl 

MOOI & ZO 

 

 

Algemene voorwaarde Beautysalon Mooi & Zo

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail, online via onze website of via onze facebook pagina, gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

 1. Algemeen

  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautysalon Mooi & Zo en een cliënt waarop Beautysalon Mooi & Zo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

   

 2. Inspanningen Beautysalon Mooi & Zo

  Onze Beautysalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

   

 3. Afspraak

  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beautysalon Mooi & Zo persoonlijk, e mail of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal
  Beautysalon Mooi & Zo het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Beautysalon Mooi & Zo de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Beautysalon Mooi & Zo moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

   

 4. Betaling

  Alle prijzen van de behandeling staan vermeld op de website van de Beautysalon. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21 procent BTW. Acties en aanbiedingen op de website, in advertenties of via andere kanalen zoals bijvoorbeeld facebook, zijn geldig in de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Na de behandeling dient de cliënt de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

   

 5. Persoonsgegevens en privacy

  De cliënt voorziet Beautysalon Mooi & Zo tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beautysalon Mooi & Zo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het 
  zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beautysalon Mooi & Zo neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart. Beautysalon Mooi & Zo behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beautysalon Mooi & Zo zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

   

 6. Geheimhouding

  Beautysalon Mooi & Zo is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijden de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Beautysalon Mooi & Zo verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

   

 7. Aansprakelijkheid

  Beautysalon Mooi & Zo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Tevens is Beautysalon Mooi & Zo niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook).

   

 8. Beschadiging & diefstal

  Beautysalon Mooi & Zo heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beautysalon Mooi & Zo meldt diefstal altijd bij de politie. 

   

 9. Klachten

  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beautysalon Mooi & Zo en de behandelende schoonheidsspecialiste. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beautysalon Mooi & Zo de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. 

   

 10. Garantie

  De Beautysalon geeft geen garantie op producten wanneer:  

   Recht
  • De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt

  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.

  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

  • Wanneer de cliënt een product om bepaalde redenen wil retourneren, dan is dit alleen mogelijk wanneer het product niet is aangebroken of is gebruikt. Er wordt geen geld terug gegeven maar de cliënt kan een ander product uitzoeken voor dezelfde waarde als dat van het teruggebrachte product.

            Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlands recht van             toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden,             is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst             gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de             overeenkomst.

 

Beautysalon Mooi & Zo

Boschstraat 29

5301 AB Zaltbommel